top of page

MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA 

Tạo sân chơi học tập và nghiên cứu cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, các lĩnh vực có liên quan đến tế bào và tế bào gốc trên người và động vật

Kích thích khả năng sáng tạo để giải quyết các vấn đề về sinh học ứng dụng, y tế cộng đồng phù hợp yêu cầu của xã hội.

Kế hoạch cuộc thi năm 2022

bottom of page