Hình thức thi Vòng 1 (Online test)

Buổi họp gần đây của Ban ra đề thi Vòng 1 (Online test) của SCI2016 đã thống nhất cả nội dung và hình thức thi cho VÒNG 1 như sau:

1. NỘI DUNG

Kiến thức thi là các kiến thức cơ bản về tế bào gốc, từ khái niệm, phân lập đến một số ứng dụng tế bào gốc.

Các vấn đề xã hội nổi bật liên quan đến tế bào gốc cũng được đề cập trong đề thi.

20% đề thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về tế bào nói chung.

Với nội dung trên, đề thi Vòng 1 không chỉ phù hợp cho Sinh viên mà cả Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.